Vojnić

Općina Vojnić nalazi se na istočnom djelu Karlovačke županije, a graniči sa gradom Karlovcem na sjeveru, općinom Krnjak i gradom Slunjem na zapadu, općinom Cetingrad na jugu te Sisačko-moslavačkom županijom na istoku. Jugistočna granica uz rijeku Glinu je međudržavna granica sa bosnom i Hrecegovinom. Udaljenost središta općine od grada Karlovca je 17 km.

Ukupnom površinom općine dominira poljoprivredno zemljište i šumska zemljišta obrasla bijelom bukvom, hrastom i grabom. Dominantna gospodarska grana je poljoprivreda gdje je ratarstvo u funkciji stočarstva. Kvalitetna šuma je temelj drvnoj industriji, bogate naslage keramičke gline tvornici keramičkih pločica. Od prirodnih resursa tu je još kvarcni pijesak čija nalazišta se ne koriste i nisu dovoljno istražena. strateški plan razvoja gospodarstva općine Vojnić temelji se upravo na vlastitim prirodnim resursima gdje je moguć razvoj ruralnog turizma gdje bi dominirao lovni turizam.