Ribnik

Ribnička dolina nalazi na velikom zavoju rijeke Kupe koja graniči sa Slovenijom sa zapadne i sjeverne strane, a sa istočne je planina Vodenica na 537 m. Ribnik sa svojim starim gradom smješten je na cesti Karlovac - Novo Mesto 24 kilometra sjevero-zapadno od Karlovca. Kad se počmemo spuštati cestom od Netretića, na lijevoj strni ceste nalaze se sela: Gornje i Donje Griče, Jarnevići, Veselići, Resa ,Lipnik, Ravnica, Sopći Vrh, Mošenci, Sračak, Mala i Velika Paka, Srbelji, Lipnička Zaluka, Kohanjac, Brihovo, Jurovo i Jurovski Brod. Sva ta sela leže na plodnoj ravnici uza rijeku Kupu, a na lijevoj strani sva su sela rasuta po živopisnim brdašcima i dolinama, a to su sela Goli Vrh, Lipnička Gorica. Gornja i Donja Stranica, Martinski Vrh, Lipnički Novaki, Jasenovica, Obrh, Jugovac, Breznik, Žakanje, Žakanjska Sela, Bukovac i Bubnjarci.

Stari grad Ribnik - Wasserburg vrlo je zanimljiv i iznimno vrijedan spomenik graditeljstva. Riječ je o vrlo rijetkom primjeru srednjovjekovne nizinske vodene utvrde. Nekoć, kad bi zatvorili korito potoka, nastalo bi jezero - ribnjak, a samo zdanje postalo bi otok. Tako je drevni grad dobio ime.