Generalski stol

Općina Generalski Stol nalazi se na najužem dijelu hrvatskog državnog prostora, na prijelazu iz panonske u gorsku Hrvatsku, između Like, Gorskog kotara i Korduna, u Kar1ovačkoj županiji, jugozapadno od Duge Rese prema Ogulinu. Najveći dio teritorija je između rijeka Mrežnice i Dobre, na važnim prometnicama, Jozefinskoj cesti Zagreb-Senj i pruzi Zagreb-Rijeka i Zagreb-Split. Dobro je prometno povezano sa svim djelovima Domovine. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine općina ima 3177 stanovnika, a sjedište Općine Generalski Stol 712 stanovnika. Osim Generalskog Stola veća naselja su Lešće na Dobri, Lipa, Bukovlje, Mrežnički Brest, Erdelj, Dobrenići, Duga Gora, sveukupno 26 naselja. Općina Generalski Stol osnovana je 17. travnja 1993. godine prema Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi. Do tada je sav njezin teritorij bio sastavni dio općine Duga Resa. Vrlo je važno spomenuti da je povijesno cijeli ovaj kraj bio područje Hrvatske vojne krajine. Generalski Stol spada medu mlađa naselja, a ime mu je novijeg datuma. Naziv je iz 17. st., jer je karlovački general Vuk Frankopan (+ 1652.), otac Frana Krste Frankopana imao ovdje sjedište (stol), pa je mjesto dobilo naziv Generaiski Stol. Na mjestu gdje se danas nalazi Generalski Stol sigumo je bilo mjesto Lipovac, jer se to jasno vidi iz matice krštenih iz 1696.god. Rački misli da je srednjovjekovna župna crkva bila na brdu Janjač (gdje se spominje i naselje Lipovac). Crkva je u vrijeme turskih provala nastradala. Današnja crkva sagrađena je 1829. godine, Sv. Jurja u Lešću na Dobri djeluje već u 14. st. - obnovljena je 1742. godine, današnja crkva Sv. Nikole u Lipi sagradena je 1861. godine na temeljima stare crkve, a župa je osnovana 1792. godine. Župa Sv. Mihovila Arhanđela u Mrežničkom Brestu djeluje od 1892. godine. Barokna župna crkva Sv. Jurja obnovljena je 1742. godine. Crkva je jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem i dvije bočne kapele, te proče1nim zvonikom. U crkvi je vrijedna slika Sv. Marije iz 1759. god. Crkva Sv. Jurja u Mateškom Selu otkrivena je kao veliko blago ovog kraja i naroda. Sagrađena je prije 13. st., vjerojatno u vrijeme naših narodnih vladara. Velika njezina kulturna vrijednost je i u tome što se u temeljima crkve nalazi desetak kamenih p1oča od rimskih sarkofaga koji su na ovom području klesani u 4. st. Riječ je najvjerojatnije o najstarijoj sačuvanoj crkvi na ovom području, jedinoj koja je preživjela turska osvajanja.

Tijekom Domovinskog rata crkva je djelomično oštećena. Probna istraživanja ukazala su na postojanje groblja unutar cinkture crkve, a grobni prolazi i elementi nošnje indirektno su pokazali starost crkve, odnosno poslužili su kao terminus ante guem za izgradnju najstarijih faza crkve. U Gornjem Zvečaju nalaze se ruševine utvrđenog grada iz 14. st. U naselju Lipa, zapadno od današnjeg sela, tragovi su utvrde iz vremena kasnog srednjeg vijeka. U Lovinčiću postojao je vlastelinski dvorac u 17 stoljeću. U Generalskom Stolu župni dvor sagrađen je 1829. god. Školstvo u Generalskom Stolu, prema opisu župe iz 1836. god., spominje se djelovanje škole od 1831. god. U povijesnom pregledu na početku Spomenice škole bila je osnovana 1833. godine za vrijeme Vojne uprave. To je bila zgrada nasuprot crkve. U školskoj Spomenici iz Lešća zapisano je kako se 1933. godine slavila stogodišnjica školstva u Generalskom Stolu. Nova školska zgrada sagrađena je 1901. godine na istom mjestu. Bila je to katnica od kamena. Uništena je 1943. godine. Poslije rata mještani su na tom mjestu sagradili Zadružni dom. Danas je u jednom njegovom djelu sjedište Općine. Godine 1954. sagrađena je današnja škola.

Danas na području općine Generalski Stol uz Matičnu osnovnu školu djeluju i četiri područne škole; u Lešću na Dobri, Lipi, Mrežničkom Brestu i Bukovlju. U područnoj školi u Lešću već od 1879. godine radi školska knjižnica. Usprkos skromnih materijalnih mogućnosti u općini djeluje nekoliko udruga iz kulture i športa. Kulturno umjetničko društvo Lipovac i Udruga Kovan, športsko društvo "Generalski Stol", Ribolovno društvo Glavatica, Lovačko društvo. DVD Bukovije osnovano je 1967. godine i DVD Generalski Stol koje djeluje od 1954. godine u sklopu pamučne industrije Duga Resa, koja ima proizvodnu jedinicu u Generalskorn Stolu, a novoosnovano je 1990 kao DVD Generalski Stol.

U Domovinskorn ratu sudjelovalo je gotovo svo pučanstvo. Dan Općine i župe je na blagdan Sv. Antuna 13. lipnja. Poslije Domovinskog rata razvoj gospodarstva oslanja se prvenstveno na stočarstvo i poljoprivredu, te na pogon Parnučne industrije Duga Resa. Toplice Lešće bile su poznate još u rimsko doba, kad su tamo bile terme, te u doba Napoleona, kad je zasađen drvored platana koji i danas postoji. Rijeke Mrežnica i Dobra te čista i prelijepa priroda novi su razvojni izazov općine Generaiski Stol.